تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت
میتوان گفت که من چلچله باغ توام

مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف
سخت محتاج به گرمای توام

برای کسانی که به شما حسادت میکنند اینگونه دعا کنید

برای کسانی که به شما حسادت میکنند اینگونه دعا کنید 
پروردگارا ...
اگر در این جهان کسی هست ،
که تاب دیدن خوشبختی مرا ندارد ،
چنان خوشبختش کن ...
که خوشبختی مرا از یاد ببرد ... 

با تو از ناب ترین لحظه سخن خواهم گفت

با تو از ناب ترین لحظه سخن خواهم گفت

دوستت خواهم داشت

هیچ میدانی به چه معناست؟

❤لحظه ای نیست که در خاطر من یاد تو نباشد❤

دردِ دیوانگیِ ما

دردِ دیوانگیِ ما
دو بَرابَر شده اَست...

شاعِری
عاشقِ یک شاعرِ دیگر شُده اَست...

ــــــــــــــعاشقانهــــــــــــــ

در‌ کجای این فضای تنگ بی آواز ،

در‌ کجای این فضای تنگ بی آواز ،
من کبوترهای شعرم را دهم پرواز ؟

صدا کردنت بهانه است.

صدا کردنت بهانه است.....
من دلم
جانم گفتنت رامیخواهد!

گاه آن کس که به رفتن چمدان می بندد

گاه آن کس که به رفتن چمدان می بندد

رفتنی نیست، دو چشم نگران می خواهد

البته که دوستت دارم احمق جان!

البته که دوستت دارم احمق جان!
ولی
آزارت می دهم
دلیلش هم صاف و ساده این است که:
" دوستت دارم"
این را می فهمی ؟!
آدم کسانی را که به آنها بی تفاوت است
آزار نمی دهد ...

گاهی تن به سـمتی میـرود

گاهی تن به سـمتی میـرود
و دل به سـمتِ دیگری
آنگاه فقط
اشــک است که راهِ خـود را میـرود

پدر بزرگم سواد نداشت

پدر بزرگم سواد نداشت

هر وقت میخواست

به مادر بزرگم

ابراز احساسات کند

فقط میگفت :

چه خبر خانوم !؟

و من پس از سالها فهمیدم

این یعنی :

" دوست دارم "